Revize a kontroly komínů

O naší firmě

Provádíme revize spalinových cest (dle vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty), roční prohlídky komínů, čištění komínů, stavbu komínů zděných i nerezových, prodej komínů a výpočty komínů.
 • Roční prohlídky komínů
 • Čištění komínů
 • Stavbu komínů zděných i nerezových
 • Výpočty komínů a ostatní kominické práce

Kontroly a revize

Lidé si často pletou pojmy revize a kontrola, proto považujeme za potřebné objasnit tyto termíny, aby nedocházelo k zbytečným nedorozuměním. Vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty definuje kontrolu a revizi následovně:

Revize

spalinové cesty se provádí:
 • a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
 • b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
 • c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
 • d) po komínovém požáru
 • e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Kontrola

spalinové cesty se provádí:
 • a) posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
 • b) posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti
 • c) posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům
 • d) posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby
 • e) posouzením jejího stavebně technického stavu

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3 × za rok

2 × za rok

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Kontrola spalinové cesty

1 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

nad 50 kW

Čištění a kontrola spalinové cesty

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok


Zobrazit tabulku

Vysvětlivky a podmínky

 • 1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
 • 2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komínu pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spalinové cesty určené pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
 • 3. Při čištění a kontrolách jednou, dvakrát nebo třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými čištěními a kontrolami prováděnými dvakrát nebo třikrát ročně nesmí uplynout doba kratší 3 měsíců.
 • 4. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se čistí a kontroluje ve stejných lhůtách jako spalinová cesta určená pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva.
 • 5. Spalinová cesta pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva sloužícího k přípravě pokrmů jako poskytované stravovací služby se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva měsíce.
 • 6. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci1) se čištění provádí nejméně jedenkrát ročně a kontrola nejméně jedenkrát za dva roky.
 • 7. Spalinovou cestu, na kterou byla při zahájení provozu provedena revize, na kterou je připojen původní spotřebič paliv a která nebyla v provozu od předchozí kontroly a čištění déle, než je doba vyplývající ze lhůt čištění spalinové cesty uvedených v této příloze, není nutné do jejího opětovného uvedení do provozu kontrolovat a čistit; čištění a kontrola spalinové cesty se provedou před opětovným uvedením spotřebiče paliv do provozu.
 • 8. U nepoužívaného komínu, od kterého je odpojen spotřebič paliv a komínový průduch, byl v sopouchu uzavřen a v ústí uzavřen a zabezpečen proti vnikání dešťových srážek, při zachování funkce větrání, se kontrola a čištění neprovádí.
 • 9. Spalinová cesta pro odvod spalin od kondenzačního spotřebiče na plynná paliva se čistí a kontroluje nejméně jedenkrát za dva roky.

Často kladené otázky

 • Co se může stát, když nebudu čistit komín?
  Při topení dřevem a uhlím vznikají hořlavé dehty a saze. A když se komín včas nevyčistí, může dojít k jeho zahoření.
  Teplota může dosahovat až 1000°C, komín popraská, nebude těsnit a nedá se dál používat.
  Při nedostatečné údržbě komína se také může zúžit nebo třeba i uzavřít průchod spalin a můžete se otrávit oxidem uhelnatým.
 • Totéž hrozí, když používám plyn?
  To nevznikají saze, takže nemůže dojít k zahoření komína.
  Ovšem kontrola je stejně nutná, kvůli korozi hliníkových vložek a padání korozivních částí do kondenzátní jímky, hrozícímu uzavření odvodu spalin v sopouchu, které může opět způsobit otravu oxidem uhelnatým.
 • Je lepší čistit komín před topnou sezonou, nebo po ní?
  Určitě před topnou sezonou.
  Po sezoně se může stát, že během nefunkčního období spadne do komína pták nebo si v něm udělají hnízdo vosy či jiný hmyz.

Kontakt

 • BOLEK Kominictví
 • Orlovská 290/5
 • Havířov - Dolní Suchá
 • +420 776 222 622
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Zásilkovna, Parcelshop
 • Tel: +420 603 922 230

Mapa

© 2017 Weboo